De Bitcoin halving, alles wat je hierover moet weten

Bitcoin halving
Author picture

Frank Kruit is een toegewijde en gepassioneerde expert op het gebied van crypto en online casino's.

Voor het systeem van Bitcoin geldt dat ze zich kenmerkt door verschillende bijzondere eigenschappen. Eén van deze eigenschappen heeft betrekking tot de zogenaamde halving. Voor deze halving geldt dat het een gebeurtenis is welke ervoor zorgt dat de beloning voor miners zoals de naam reeds aangeeft wordt gehalveerd. Dit betekent concreet dat miners voor de werkzaamheden die ze verrichten (zijnde de transacties die ze verifiëren) 50 procent minder BTC zullen ontvangen. Halveringen worden uitgevoerd per 210.000 blocks. Dit betekent dat een halving ongeveer elke vier jaar gebeurt. Dit zal zo blijven tot alle Bitcoins zijn aangemaakt door het netwerk.

Wat maakt een Bitcoin halving in de praktijk zo belangrijk?

Wanneer er een nieuwe Bitcoin halving plaatsvindt wordt dit in de praktijk altijd bestempeld als een zeer belangrijke gebeurtenis. Dit uiteraard niet in het minst om de hoeveelheid nieuwe Bitcoins dat wordt aangemaakt door het netwerk wordt verlaagd. Dit zorgt ervoor dat het aantal nieuwe coins afneemt waardoor de koers kan stijgen wanneer de vraag even groot blijft of nog verder toeneemt. 

Een aankomende halving wordt door traders doorgaans nauwkeurig in het oog gehouden. Dit niet in het minst omdat de BTC-koers in de aanloop naar de halving de neiging heeft om te stijgen. Bij voldoende vraag zou die trend zich bovendien ook na het doorvoeren van de halving verder kunnen doorzetten. Op die manier kan de BTC-koers uiteraard aanzienlijk hoger oplopen.

Het exacte effect van een Bitcoin halving in de praktijk valt niet over de hele lijn te voorspellen. Voor het merendeel van de analisten geldt echter in de praktijk dat ze verwachten dat de prijs eenzelfde patroon zal volgen zoals het geval was bij de laatste twee halvings. Dit betekent concreet dat de prijs zomaar in de maanden voorafgaand aan de halving zou kunnen oplopen. Ook na het plaatsvinden van de halving kan de positieve trend worden doorgezet doordat het aanbod aan crypto slinkt terwijl de vraag (in het meest positieve scenario) gelijk blijft of verder toeneemt.

Hou ook rekening met een minder positief scenario

Ondanks het feit dat de omstandigheden bij de voorgaande Bitcoin halvings uiteraard zeer interessant zijn om in het achterhoofd te houden moet het gezegd dat er ook uit moet worden gegaan van een minder positief scenario. Wat namelijk wanneer er sprake is van een (tijdelijke) afname van de vraag naar Bitcoin voorafgaand en na het plaatsvinden van de volgende Bitcoin halving? 

In dat geval bestaat de kans dat de koers veel minder hoog zal oplopen dan in het verleden het geval is geweest. De kans bestaat bijvoorbeeld dat de Bitcoin halving die gepland staat voor 2024 de eerste zal zijn die plaats zal vinden te midden van een (globale?) economische en financiële crisis. Dit is een ongekend precedent waar in de praktijk met absolute zekerheid rekening mee zal moeten worden gehouden.

Bitcoin halving prijsactie
Halving & prijs (onderzoek: Crypto.com)

De exacte werking van de Bitcoin halving uitgelegd

Een Bitcoin halving gebeurt op een vastgesteld moment dat is ingesteld door middel van de onderliggende blockchain software waar het netwerk gebruik van maakt. Voor deze software geldt in de praktijk dat ze vereist dat de computers welke deel uitmaken van het netwerk onderling met elkaar de concurrentie aangaan met als doel om transacties te gaan verifiëren. Naar dit proces wordt in de praktijk ook verwezen als zijnde het minen van Bitcoin of andere soorten cryptomunten.

De software is er vervolgens eveneens voor verantwoordelijk dat de miners worden beloond met een bepaalde hoeveelheid aan BTC wanneer ze kunnen aantonen dat de transacties welke ze hebben geselecteerd geldig zijn. De verificatie van de transacties gebeurt in groepen die we in de praktijk zogenaamde blocks noemen. Het netwerk is op die manier geprogrammeerd dat ze zorgt voor een halvering van die block reward na elke 210.000 blokken.

Een Bitcoin halving tast de opbrengst voor miners aan

Wanneer er sprake is van een Bitcoin halving zal er door de miners worden berekend of het werk dat ze moeten uitvoeren nog wel voldoende rendabel is of niet. De kosten voor niet alleen de hardware, maar ook de benodigde (aanzienlijke) hoeveelheid aan elektriciteit kunnen immers in de praktijk zo sterk oplopen dat de beloning per block niet langer als rendabel kan worden bestempeld. 

Wanneer de BTC-prijs in een fiat-valuta niet voldoende stijgt zou dat ervoor kunnen zorgen dat miners uiteindelijk beslissen om het voor bekeken te houden. Dit doet het vermoeden ontstaan dat de snelheid waarmee blocks worden gemined kan worden aangetast. Dat is echter niet zo. De software achter Bitcoin zorgt er immers in de praktijk voor dat de moeilijkheidsgraad automatisch wordt aangepast waardoor er altijd een constante snelheid kan worden aangehouden.

Dure hardware voor het minen van Bitcoin

Wat wanneer alle Bitcoins zijn gemined?

Het spreekt voor zich dat er een moment zal komen waarop alle 21 miljoen Bitcoins zijn gemined. Wanneer dat het geval is zullen miners niet langer een beloning kunnen ontvangen voor het verifiëren van nieuwe blokken. Dit betekent echter niet dat alle inkomsten voor miners zullen wegvallen. Zo zullen ze uiteraard nog altijd transactiekosten blijven ontvangen als beloning voor het verifiëren van transacties die op het netwerk worden uitgevoerd.

De verwachting is op moment van schrijven overigens dat de laatste Bitcoin gemined zal worden in het jaar 2140. Vanaf dat ogenblik is het ook mogelijk dat Bitcoins onderhevig zullen worden aan deflatie. Dit bijvoorbeeld als gevolg van het feit dat BTC-tokens verloren kunnen raken doordat ze bijvoorbeeld naar een ongeldig adres worden verstuurd.

Waarom bestaat er zoiets als een Bitcoin halving?

Eén van de vaakst gestelde vragen met betrekking tot Bitcoin en bij uitbreiding eigenlijk met betrekking tot de volledige cryptomarkt heeft te maken met de reden waarom er sprake is van een Bitcoin halving. Zoals eerder op deze pagina reeds aangehaald is het zo dat een Bitcoin halving voorkomt omdat dit op die manier is geprogrammeerd in de software welke is gecreëerd door Satoshi Nakamoto. Er werd door Satoshi eigenlijk nooit concreet uitgelegd waarom dit precies noodzakelijk is.

Bovenstaande gezegd hebbende is het zo dat er wel een aantal aannemingen kunnen gebeuren waarom het systeem op die manier te werk gaat. Zo wordt er bijvoorbeeld verwacht dat deze keuze is gemaakt om Bitcoins sneller te kunnen distribueren. Bovendien spreekt het voor zich dat er ook voor moest worden gezorgd dat het voor miners aantrekkelijk werd om zich aan te sluiten bij het netwerk om nieuwe blocks te gaan minen. Naar aanleiding van deze theorie werd ervoor gekozen om de beloningen voor blocks op die manier te programmeren dat ze zouden halveren met reguliere intervallen. 

Dit uiteraard vooral als gevolg van het feit dat er werd aangenomen dat de waarde van de BTC-token logischerwijs zou gaan stijgen naarmate de populariteit en het gebruik van het netwerk zou toenemen. Dit zorgt ervoor dat de vereiste halving eigenlijk bijzonder logisch is.

Whitepaper Bitcoin
Geen uitleg in het whitepaper van Bitcoin over noodzaak halving

Ook kritiek op het systeem van de halving

Ondanks het feit dat er duidelijk goed werd nagedacht over de werking van de achterliggende software van Bitcoin moet het gezegd dat er ook kritiek is geuit. Deze kritiek had in de praktijk niet zelden voornamelijk betrekking tot de Bitcoin halvings waarvan sprake is evenals tot de eindige voorraad van Bitcoin. Er kunnen zoals eerder op deze pagina reeds aangehaald immers nooit meer dan 21 miljoen BTC-token bestaan. 

Vooral de combinatie van deze twee factoren zou er in de praktijk voor zorgen dat gebruikers vooral worden aangemoedigd om hun tokens te sparen dan de munten uit te geven. Helemaal onterecht is dit punt van kritiek uiteraard niet.

In het verleden heeft bovenstaande geleid tot het ontstaan van twee cycles. Het gaat hierbij dan om de ‘boom’ en ‘bust’ cycles. Gebruikers kozen ervoor om een bepaalde (grote) hoeveelheid aan BTC-tokens achter te houden tot de tijd rijp bleek om deze te gaan verzilveren. Overigens geldt niet alleen voor Bitcoin dat ze het systeem van de halving toepast. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het kleine(re) broertje van dit project welke uiteraard luistert naar de naam Litecoin (LTC).

Hoe kan je zelf inspelen op een naderende Bitcoin halving?

Misschien wel de absolute hamvraag van deze pagina is hoe je zelf als investeerder in kan spelen op een naderende Bitcoin halving. Zoals reeds aangehaald is het doorgaans zo dat er voorafgaand aan het plaatsvinden van een halving een bepaalde prijsbeweging kan worden vastgesteld in BTC. 

Dit betekent concreet dat de koers in de aanloop naar de halving doorgaans behoorlijk kan oplopen. Dit is voornamelijk het gevolg van het feit dat mensen of partijen reeds willen inspelen op het gevolg van de halving. Of er na afloop van de halving nog sprake is van een verdere stijging of niet zal worden veroorzaakt door het sentiment. Is de vraag naar BTC gelijk gebleven of verder toegenomen? Dan is de kans groot dat de koers als gevolg daarvan nog verder zal oplopen.

Van cruciaal belang om rekening mee te houden is dat de prijsactie bij het plaatsvinden van een Bitcoin halving doorgaans reeds plaats zal vinden vanaf een ruim aantal maanden voorafgaand aan de halving in kwestie. Ben je dus van plan om pas in te stappen één maand voor de halving? Dan is de kans zeer groot dat je reeds een aanzienlijke koersstijging hebt gemist. Dit is meteen één van de redenen waarom het de moeite waard kan zijn om te overwegen om te investeren in Bitcoin door middel van het dollar-cost-averaging principe

Op deze manier ga je gespreid over een bepaalde periode instappen in Bitcoin (bij voorkeur voor een vast bedrag). Zo wordt het koersrisico ingeperkt terwijl je er tegelijkertijd voor zorgt dat je altijd uitzicht blijft houden op het meest optimale rendement naar aanleiding van het plaatsvinden van de halving. Zo sla je twee vliegen in één klap.

Welkomstbonus Bitvavo!

Eerste €10.000 crypto gratis verhandelen?

Laatst geclaimd:✅2 oktober

Winst nemen na het plaatsen van de Bitcoin halving

Is de BTC-koers naar aanleiding van de Bitcoin halving aanzienlijk opgelopen? In dat geval is het van cruciaal belang om ervoor te kiezen om bepaalde winsten die reeds zijn gerealiseerd te verzilveren. Volledig uitstappen wordt niet aangeraden omdat je op die manier natuurlijk heel wat mogelijks potentieel rendement kan mislopen. 

Stapsgewijs Bitcoin omzetten naar euro’s wanneer bepaalde prijsstijgingen zijn bereikt is dan weer wel een zeer interessante keuze. Op deze manier zorg je ervoor dat je een bepaalde hoeveelheid aan gerealiseerde winst kan veiligstellen terwijl je nog steeds aanspraak kan maken op mogelijke extra rendementen die na het plaatsvinden van de halving worden gerealiseerd.

Let op! Het verloop van een halving is nooit gegarandeerd!

Eerder werd op deze pagina reeds aangehaald dat het verloop van een Bitcoin halving er in het verleden vrij vaak nagenoeg hetzelfde uit heeft gezien. Het is echter van cruciaal belang om er rekening mee te houden dat dit niet hoeft te betekenen dat dit ook in de toekomst het geval zal zijn. Omwille van deze reden dien je bij een naderende halving dan ook altijd rekening te houden met:

  1. De staat van de reguliere financiële markten;
  2. Het actuele sentiment op de cryptomarkt;
  3. Het te verwachten sentiment op de cryptomarkt na het plaatsvinden van de halving;

Wil je een zo optimaal mogelijke inschatting kunnen maken van het verloop van de aankomende Bitcoin halving? Dan is het niet alleen de moeite waard om op regelmatige basis technische analyses uit te voeren, daarnaast kan je ook bekijken in welke mate bijvoorbeeld het sentiment en de marktomstandigheden overeenkomen met deze van bij de voorgaande halving(s).

Crypto kopen?

Bitvavo

🎁 Verhandel Eerste €10.000 Crypto Gratis

Finst

🎁 Investeer Nu €10.000 Gratis Crypto

Coinmerce

Verhandel 300+ Crypto & Staking Mogelijkheden

Lees verder over...Op de hoogte blijven?

Volg ons Op Sociale Media, zodat je niets hoeft te missen

bitcoin